ผลงาน AR

Placeholder image

AR Video

Placeholder image

QR code กวาง(ไม่ต้องโหลดแอป)

Placeholder image

FPS พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

Placeholder image

AR Motorcycle Shop

Placeholder image

AR Mushroom

Placeholder image

AR Jewery

Placeholder image

ThaiAnimal+Table+Filter

Placeholder image

AR แก้มลิงของพ่อ

Placeholder image

AR ThaiChildren

Placeholder image

AR Table

Placeholder image

TDS 3D Viewer

Placeholder image

AR ศิลาจารึก

Placeholder image

Solar System

Placeholder image

AR Sangphet

Placeholder image

Digestive System

Placeholder image

AR Boxer

Placeholder image

2D MalongYadong